รายละเอียดกิจการ/ร้านค้า

Venturetec Marketing Co., Ltd.

บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

  บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารแปรรูปแช่แข็ง และอาหารกระป๋อง ทั้งในและต่างประเทศ

  ปรัชญาของบริษัท การตลาดของบริษัทฯ เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  -   คุณภาพสูง

  - ให้ความสะดวกต่อผู้บริโภค

  -   มีคุณค่าทางโภชนาการ

  จุดเด่นของบริษัท

        มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคและสร้างกระแสการบริโภคอยู่ตลอดเวลา

  ในปี 2545 บริษัทฯได้เปิดสอนทำอาหารญี่ปุ่นภายใต้ชื่อ The V School by Venturetec

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่อาหารญี่ปุ่นและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่กำลังให้

ความนิยมอาหารญี่ปุ่น

  นอกจากนี้ยังเป็นที่วิจัยและพัฒนาโดยให้คำปรึกษา ค้นคิด และปรับปรุงสูตรอาหารต่างๆ

ให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง


เราคือผู้นำการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้าอาหารแช่แข็งและอาหารกระป๋อง ทั้งในและต่างประเทศ โดยยึดหลักการผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตและความรู้ด้านการตลาด ซึ่งเป็นจุดแข็งของเรา


ปรัชญาของเรา ? เราจะไปไหน? ?

ความมุ่งมั่น

เป็นองค์กรที่น่าทำงาน Employer of Choice

ยึดมั่นคุณภาพสินค้า

คุณภาพสูง ให้ความสะดวกต่อผู้บริโภค มีคุณค่าทางอาหาร

ถือมั่นความรับผิดชอบต่อสังคม ? เราทำอะไร? ?

เราต้องการเป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตของคนพิการเพื่อให้เกิดความสมดุลทางชีวิต และสังคมโดยได้ก่อตั้ง มูลนิธิ ?ซาย มูฟเม้นท์? เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความพิการทางด้านร่างกายในส่วนของการเคลื่อนไหว รวมไปถึงครอบครัวของเด็กพิการและสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้สังคมได้ตระหนักรู้และเกิดความเข้าใจพวกเขาในทางที่ดีขึ้น เพื่อก้าวสู่สังคมที่ปราศจากอุปสรรคทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ สิ่งแวดล้อม และทางจิตวิญญาณ ทั้งในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


เวนเจอร์เทค 360 องศา

เวนเจอร์เทคเกอร์ (Ventureteckkers) ต้องการเป็นผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้ส่งเสริม แนวคิดหลักการดำเนินชีวิต และ มุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานในองค์กรของเราให้มีความสมดุลระหว่างการสร้างความมั่นคงของชีวิต ไปพร้อมๆ กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เราเปรียบเสมือนสถานบันแห่งชีวิต ทั้งการให้โอกาส การเรียนรู้ การพึ่งพาตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรของเรา และมุ่งมั่นที่จะสร้างผู้นำที่ดีเพื่อให้เกิดขึ้นทุกระดับ


ความต้องการของเรา ?เราต้องการอะไร? ?

เรากำลังมองหาคนที่มีวิสัยทัศน์ หรือเจตนารมณ์เดียวกัน และคนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตน เพื่อความสำเร็จ เพื่อมาสืบทอด DNA of Venturetekker เพื่อมาขับเคลื่อนองค์กร

ด้านโอกาสความก้าวหน้า ?เราให้อะไร? ?

โอกาสที่เท่าเทียมกัน : พนักงานทุกระดับสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารได้ทุกตำแหน่ง

การพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ : พนักงานจะได้รับการสอน ฝึกอบรม ให้เป็นผู้นำที่ดี ทั้งในองค์กร และชีวิตส่วนตัว


เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

ข้อมูลธุรกิจ

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ

รายละเอียดการควบคุมคุณภาพสินค้า

ISO 14001

สำนักงานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

BRC Certification Body

HACCP Certified

ISO 9001 : 2008